1. ഗഗനധ്വജം

  സം. -ധ്വജ

   • നാ. മേഘം
   • നാ. എരിക്ക്
   • നാ. മുത്തങ്ങ
X