1. ഗഗനഭേദി

    സം. ഗഗന-ഭേദിന്‍

      • വി. ആകാശത്തെ ഭേദിക്കുന്ന, വളരെ ഉന്നതമായ
X