1. ഗഗനസരിത്ത്, -സിന്ധു

    സം. -സരിത്, -സിന്ധു

      • നാ. ആകാശഗംഗ
  2. സിന്ധു

      • നാ. ഭാരതത്തിലെ ഒരു വലിയ നദി
X