1. ഘടക

  സം. <ഘട്

   • വി. ഘടിപ്പിക്കുന്ന
   • വി. പ്രയത്നിക്കുന്ന
   • വി. സാമര്‍ഥ്യമുള്ള, തയ്യാറുള്ള
 2. ഘാടക

  സം.

   • നാ. കഴുത്തിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗം, പിടലി
X