1. ഘടകക്രിയ

    സം. ഘടക-ക്രിയാ

      • നാ. ഗണിത. ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്രിയ
X