1. ഘടകദശകം

    സം. -ദശക

      • നാ. ഗണിത. ഒന്നുതൊട്ടുമേല്‍പ്പോട്ടു അനുക്രമമായി പത്തുവരെയുള്ള സംഖ്യകളെ പെരുക്കിക്കിട്ടുന്ന ഫലം
X