1. ഘടകന്‍

  സം.

   • നാ. മധ്യസ്ഥന്‍
   • നാ. ചേര്‍ക്കുന്നവന്‍
   • നാ. വിവാഹത്തിനു മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ആള്‍
X