1. ഘടകപദം

    സം. -പദ

      • നാ. സമാസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായപദം
X