1. ഘടകാരന്‍

    സം. ഘട-കാര

      • നാ. കുടം ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍, കുശവന്‍
X