1. ഘടകൃത്ത്

    സം. -കൃത്

      • നാ. ഘടകാരന്‍
X