1. ഘടഗ്രഹന്‍

    സം. -ഗ്രഹ

      • നാ. വെള്ളം ചുമക്കുന്നവന്‍, ജലവാഹകന്‍
X