1. ഘടഘട

      • നാ. ശബ്ദാനു. "ഘട ഘട" എന്നുള്ള ശബ്ദം
  2. കടകട

      • നാ. ശബ്ദാനു. പല്ലുകടിക്കുന്ന ശബ്ദം, ബഹളം
X