1. ഘടജന്മാ(വ്)

    സം. -ജന്മന്‍

      • നാ. ഘടജന്‍
X