1. ഘടദാസി

    സം. -ദാസീ

      • നാ. വേശ്യാവൃത്തിക്കായി സ്‌ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവള്‍, കുംഭദാസി
X