1. ഘടനം

  സം.

   • നാ. ഘടന
 2. ഘാടനം

  സം.

   • നാ. (കതകിന്‍റെയും മറ്റും) കുറ്റി
X