1. ഘടനക്ഷത്രം

    സം. ഘട-നക്ഷത്ര

      • നാ. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു സാങ്കേതികസംജ്ഞ
X