1. ഘടനീയ

    <സം. ഘട്

      • വി. ഘടിപ്പിക്കത്തക്ക
X