1. ഘടപര്യസനം

    സം. ഘട-പര്യസന

      • നാ. ഭ്രഷ്ടുകല്‍പിക്കുന്നതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ്
X