1. ഘടപ്രാസാദം

    സം. -പ്രാസാദ

      • നാ. കുടത്തിന്‍റെ ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കെട്ടിടം
X