1. ഘടയന്ത്രം

    സം. -യന്ത്ര

      • നാ. വെള്ളംകോരുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം, ഘടീയന്ത്രം, ഏത്തം, തുലാം
X