1. ഘടയിതാ(വ്)

    സം. ഘടയിതൃ

      • നാ. ഘടകന്‍ (സ്‌ത്രീ.) ഘടയിത്രി
X