1. ഘടശുദ്ധി

    സം. -ശുദ്ധി

      • നാ. കുറ്റംതെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദിവ്യപരീക്ഷകളിലൊന്ന്, തുലാശുദ്ധി
X