1. ഘടസ്തനി

    സം. -സ്തനി "കുടംപോലെയുള്ള സ്തനമുള്ളവള്‍"

      • നാ. സുന്ദരി
X