1. ഘടാകാശം

  സം. -ആകാശ

   • നാ. തര്‍ക്ക. കുടത്തിനകത്തുള്ള ആകാശം
 2. കടാക്ഷം

  കട-അക്ഷ

   • നാ. കടക്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം, കടക്കണ്ണേറ്
X