1. ഘടാടോപം

    സം. -ആടോപ

      • നാ. മേഘസമൂഹം
      • നാ. വണ്ടിയുടെയും മറ്റും മൂടി
X