1. ഘടാവഹന്‍

    സം. -ആവഹ

      • നാ. ശിവന്‍റെ ഒരു പാരിഷദന്‍
X