1. ചം

  സം. ച

   • നാ. ആമ
   • നാ. അറബിക്കുന്തുരുക്കം
   • നാ. ചകോരപ്പക്ഷി
X