1. ചംഗ, ചംഗ

  പ്രാ.

   • വി. സുന്ദരമായ
   • വി. മനസ്സിലാവുന്ന
   • വി. ആരോഗ്യമുള്ള
   • വി. വിധികര്‍ത്താവായ
X