1. ചകണി

      • നാ. ചക്കച്ചുളകളുടെ ഇടയില്‍ കാണുന്ന പരന്ന നാര് (പേട്ടുചുള). ചകണിച്ചക്ക = ചുളകുറഞ്ഞതും ധാരാളം ചകണിയുള്ളതുമായ ചക്ക. ചകണിവിര = നാടവിര (ചകണിയുടെ ആകൃതിയില്‍ ഉള്ളതിനാല്‍)
X