1. ചകരി, ചകിരി

   • നാ. തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടിനുള്ളില്‍ ചിരട്ടയെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാര് (ഈ നാര് പിരിച്ചു കയറുണ്ടാക്കുന്നു)
   • നാ. തേങ്ങയുടെതൊണ്ട്
   • നാ. മാമ്പഴത്തിലേയും മറ്റും നാര് (മറ്റുചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലുള്ള നാരിനെ കുറിക്കാനുള്ള പ്രയോഗം)
 2. ചകിരി

   • നാ. ചകരി
X