1. ചകരിപ്പൊടി

      • നാ. കയര്‍പിരിക്കാന്‍പറ്റാത്ത ചെറിയ ചകരി, ചകരി താറ്റിക്കുടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ തറയിത്സേഷിക്കുന്നത്
      • നാ. ചകരിച്ചോറ്
X