1. ചകരിപ്പോള

      • നാ. തേങ്ങാത്തൊണ്ടിന്‍റെ പുറംതൊലി (തൊണ്ട്തല്ലി ചകരിയാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉരിച്ചുകളയുന്ന ഭാഗം)
X