1. ചകിതം

  സം.

   • അവ്യ. ഭയത്തോടുകൂടി
 2. ചകിതം

  സം.

   • നാ. (ഭയംകൊണ്ടുള്ള) വിറയല്‍, ഭീരുത
   • നാട്യ. നായികമാരുടെ സാത്വികഭാവപ്രകാശനങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, നായകന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നായികയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഭീതിയും വിറയലും കലര്‍ന്നഭാവം
X