1. ചകിതന്‍

    സം. ചകിത

      • നാ. ഭയന്നവന്‍, ഭീരു, ഭയംകൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നവന്‍
X