1. ചകിത1

  സം. <ചക്

   • വി. വിറയ്ക്കുന്ന, ഭയപ്പെട്ട, ഭീരുത്വമുള്ള, ആശങ്കയുള്ള
 2. ചകിത2

  സം. ചകിതാ

   • നാ. ഒരുപാദത്തില്‍ പതിനാറക്ഷരമുള്ള ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം
X