1. ചകൃസ്ത്രം

    സം. അസ്ത്രം

      • നാ. നാഗാസ്ത്രം
X