1. ചകോര(ക)ം

    സം. ചകോര

      • നാ. ഉപ്പന്‍, ചെമ്പോത്ത് (ചക്രവാകപ്പക്ഷിയെ കുറിക്കാനും പ്രയോകം)
X