1. ചകോരാക്ഷി

    സം. -അക്ഷി "ചകോരത്തിന്‍റെതുപോലുള്ള കണ്ണോടുകൂടിയവള്‍"

      • നാ. സുന്ദരി
X