1. ചകോരേക്ഷണ

    സം. -ഈക്ഷണാ

      • നാ. ചകോരാക്ഷി
X