1. ചക്ക

   • നാ. പ്ലാവിന്‍റെ കായ് (ഇടിച്ചക്ക, കൊത്തച്ചക്ക, കൊത്തന്‍ചക്ക, കറിച്ചക്ക, ചക്കപ്പഴം എന്നെല്ലാം വിളവനുസരിച്ച് പേരുകള്‍)
   • നാ. നിസ്സാരമായത്, വിലകുറഞ്ഞത്
   • നാ. നിന്ദാസൂചകമായ ഒരുപദം (നിസ്സാരതകൊണ്ട്)
   • നാ. ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍ കരയില്‍ ഇടിച്ചു തകരാതിരിക്കാന്‍ വശങ്ങളില്‍ തൂക്കിയിടുന്ന കയര്‍മൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു രക്ഷാവസ്തു.(ചക്കയുടെ ആകൃതി). ചക്കകാണിക്കുക-കാട്ടുക, -കുത്തുക = ഗോഷ്ഠികാണിക്കുക, പരിഹസിക്കുക, ഇടതുകൈവെള്ളയില്‍ വലതുകൈമുട്ടു കുത്തി കാണിക്കുക
 2. ചക്ക്

  പ്രാ. ചക്ക<സം.ചക്ര

   • നാ. എണ്ണക്കുരുക്കള്‍, കരിമ്പ് മുതലായവ ആട്ടുന്ന ഉപകരണം
   • നാ. കുടക്കാലില്‍ കമ്പികളുടെ ചുവടുകള്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലോഹവളയം
   • നാ. വള്ളത്തിന്‍റെയും ബോട്ടിന്‍റെയും മറ്റും അമരത്തില്‍ ചുക്കാന്‍ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുഴ
 3. ചാക്ക്1

  <ചാകുക

   • നാ. മരണം. ചാക്കുമ്പോക്കും = മരണവും അന്യദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയും. ചാക്കുമ്പോക്കും ഇല്ലാത്ത, -കെട്ട = മരണമോ പോകാന്‍ ഇടമോ ഇല്ലാത്ത
 4. ചാക്ക്2

   • നാ. ചണനൂലുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സഞ്ചി
 5. ചാക്ക്3, ചോ-

  ഇം.

   • നാ. എഴുത്തുകല്ല്
X