1. ചക്കച്ചങ്ക്രാന്തി

    മ. ചക്ക-സം<സംക്രാന്തി

      • നാ. മിഥുനമാസത്തിലെ അവസാനദിവസം (ചക്കധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നകാലം കഴിയുന്നതിനാല്‍)
X