1. ചക്കച്ചന്‍

      • നാ. ഒന്നിനുംകൊള്ളാത്ത തടിയന്‍ (സ്‌ത്രീ.) വക്കച്ചി
X