1. ചക്കച്ചുള

      • നാ. ചക്കക്കുരുവിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാംസളമായഭാഗം
X