1. ചക്കടിയന്‍

      • നാ. ചക്കിക്കെട്ടിയ കാളയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്‍
      • നാ. കാര്യമില്ലാതെ കറങ്ങിനടക്കുന്നവന്‍
X