1. ചക്കട്ടം

      • നാ. ചക്കുകറങ്ങുന്നതിനു ആവശ്യമായ സ്ഥലം. ചക്കട്ടംതിരിയുക = ചക്കുപോലെ വട്ടം കറങ്ങുക
X