1. ച1

  ച്-അ

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ആറാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ചവര്‍ഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം, താലവ്യഖരം. സംസ്കൃതത്തിലും മിക്ക ഭാരതീയഭാഷകളിലും "ച" തന്നെ ആറാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. തമിഴില്‍ മൂന്നാമത്തേത്.
 2. ച2

   • വ്യാക. ഒരു കൃതികൃത് പ്രത്യയം (ര, ല, ള, ഴ എന്നീ വെര്‍ണങ്ങളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ധാതുക്കളോടാണ് പ്രായേണ ഈ പ്രത്യയം ചേരുന്നത്.)
 3. ച3

  സം.

   • അവ്യ. ഉം, തന്നെ, പോലും, നിശ്ചയമായി, വിശേഷിച്ചും, എങ്കിലും, കൂടെ, എന്നാല്‍, നേരെമറിച്ച്, അന്യോന്യം, ഹേതുവായി, തുല്യമായി എന്നിത്യാദി അര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ പ്രയോഗം (പാദപൂരകമായും മണിപ്രവാളകൃതികളില്‍ കാണാം)
 4. ച4

   • നാ. ജ്യോ. പരല്‍പ്പേരുപ്രകാരം ആറ് എന്ന സംഖ്യയെ കുറിക്കുന്ന അക്ഷരം "കടപയാദി" "അക്ഷരസംഖ്യ" എന്നിവ നോക്കുക
 5. ചാ1

   •   "ചാകുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 6. ചാ2

   •   "ചായുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 7. ഛ1

  ഛ്-അ

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ച വര്‍ഗത്തിലെ അതിഖരം.
 8. ഛ2

   • വ്യാ. ഒരു വ്യാക്ഷേപകം (നിന്ദ, പുച്ഛം, പരിഹാസം മുതലായവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്)
X