1. ഛകാരം

  സം. ഛ-കാര

   • നാ. ഛ എന്ന അക്ഷരം
 2. ചകാരം

  സം. ച-കാര

   • നാ. "ച" എന്ന അക്ഷരം
X