1. ഛഗണം

  സം. ഛ-ഗണ

   • നാ. ചാണകം, ചാണകവരളി
 2. ഛാഗണം

  സം.

   • നാ. ചാണകവറളിയിലെ തീ
   • നാ. പശുവിന്‍റെ ഉണക്കച്ചാണകം
X