1. ഛഗലം

  സം.

   • നാ. മറിക്കുന്നി
   • നാ. ആട്, കോലാട്
   • നാ. ഒരു രാജ്യം (പുരാണ.)
   • നാ. നീലവസ്ത്രം
 2. ഛാഗലം

  സം.

   • നാ. ആട്
X