1. ഛഗലി

  സം.

   • നാ. പെണ്ണാട്
   • നാ. മറിക്കുന്നി
 2. ചക്ലി

  സം. ശഷ്കുലി

   • നാ. ഒരു പലഹാരം, മുറുക്ക്
X